www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

FACTORY METHOD DESIGN PATTERN

Last update: 10/7/2014 10:35:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Creational(Yaradılış) desenlerinden biri olan Factory Method(Fabrika Metot) tasarım deseni, merkezi bir arabirim üzerinden birbiri ile ilişkili nesneler üretmek için kullanılan bir model olarak kullanılır. Amaç statik bir metot üzerinden birbirinin akranı olan(aynı sınıftan türeyen) türdeş nesneler üretmektir. Bunu bir örnek ile inceleyelim.

Aşağıda soyut Shape sınıfından türetilen somut Rectangle,Triangle ve Square sınıflarının UML diyagramları görülmektedir.

Yukarıdaki UML diyagramında, abstract sınıf olan Shape 'in soyut draw() metodunu override eden alt sınıfları görülmektedir. Her biri bir şekil(Shape) olan Rectangle(Dikdörtgen), Triangle(Üçgen) ve Square(Kare) sınıflarının ortak bir çatı altında üretilmesi Factory Tasarım Desenini açıklar. Öyle ki bu tasarım desenine göre, kullanıcının verdiği parametreye göre Shape nesnesi dönen bir metot üzerinden çeşitli şekil ve kalıplar üretilebilecektir. Tüm bu anlatılanların Java Programlama Dilindeki fiziksel karşılıkları aşağıda verilmektedir.

Shape Sınıfı

package FactoryMethod;

/**
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The class Shape
 */
public abstract class Shape {

  private String name;

  public String getName() {
   return name;
  }
  public void setName(String name) {
   this.name = name;
  }
  public abstract void draw();
}

Rectangle Sınıfı

package FactoryMethod;

/**
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The sub class Rectangle of the abstract class Shape
 */
public class Rectangle extends Shape {
  
  @Override
  public void draw() {
   setName("Rectangle");
   System.out.println("Drawing " + getName());
   System.out.println();
   System.out.println("****");
   System.out.println("* *");
   System.out.println("****");
   System.out.println();
  }  
}

Triangle Sınıfı

package FactoryMethod;

/**
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The sub class Triangle of the abstract class Shape
 */
public class Triangle extends Shape {

  @Override
  public void draw() {
   setName("Triangle");
   System.out.println("Drawing " + getName());
   System.out.println();
   System.out.println("   *   ");
   System.out.println("  *  *  ");
   System.out.println(" *    * ");
   System.out.println();
  }  
}

Square Sınıfı

package FactoryMethod;

/**
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The sub class Square of the abstract class Shape
 *
 */
public class Square extends Shape {
  
  @Override
  public void draw() {
   setName("Square");
   System.out.println("Drawing " + getName());
   System.out.println();
   System.out.println("****");
   System.out.println("* *");
   System.out.println("* *");
   System.out.println("****");
   System.out.println();
  }  
}
Yukarıdaki temel sınıflarımızın Factory Method(Fabrika Metot) tasarım deseni üzerinde uygulandığı FactoryShape sınıfı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

FactoryShape - Factory Method Sınıfı

package FactoryMethod;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The factory class ShapeFactory
 *
 */
public class ShapeFactory {

  public static Shape createShape(String shape) {
   if (shape.equals(Rectangle.class.getSimpleName()))
     return new Rectangle();
   else if (shape.equals(Square.class.getSimpleName()))
     return new Square();
   else if (shape.equals(Triangle.class.getSimpleName()))
     return new Triangle();
   else
     return null;
  }
}
static ve dönüş tipi Shape olan createShape() metodu aldığı parametreye göre hangi nesne üretileceğini belirlemektedir. Factory veya Factory Method tasarım deseni, türdeş nesnelerin bir arabirim tarafından üretilmesinin hem kod sadeliği, hem de yapısal olarak uygunluğu olduğu durumlarda kullanılması tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yukarıdaki sınıfların uygulamasının yer aldığı Main sınıfı verilmiştir.

Uygulama

package FactoryMethod;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The class Main
 *
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
 
   Shape rectangle = ShapeFactory.createShape("Rectangle");
   Shape triangle = ShapeFactory.createShape("Triangle");
   Shape square = ShapeFactory.createShape("Square");
   
   rectangle.draw();
   triangle.draw();
   square.draw();
  }
}
Yukarıdaki uygulama sınıfının oluşturduğu çıktı aşağıda gösterilmiştir.
Drawing Rectangle

****
* *
****

Drawing Triangle

   *   
  *  *  
 *    * 

Drawing Square

****
* *
* *
****
createShape() ile üretilen birbirinden farklı ama türdeş nesneler verilen parametreye göre aynı arabirim üzerinden çalışma zamanında üretilmektedir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.