www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA JCF COMPARATOR(KARSILASTIRICILAR)

Last update: 10/3/2014 6:31:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Koleksiyon Mimarisinde(JCF), koleksiyon sınıflarının elemanlarını ne şekilde ve nasıl bir algoritmik yaklaşım ile sakladığını karşılaştırıcılar(comparators) belirlemektedir. Karşılaştırıcılar özellikle JCF TreeSet ve TreeMap gibi sınıflar için verileri sıralama modeli sağlar. Bu tarz koleksiyon sınıfları için Java varsayılan sıralama algoritması ascending modeli kullanır. Ancak bazı durumlarda kendi sıralama algoritmanızı kullandığınız bir koleksiyon sınıfınıza uyarlamak isteyebilirsiniz. Bu durumda karşılaştırıcıları(comparator) kullanmak yerinde olacaktır.

interface Comparator <T>

T karşılaştırıcının kullandığı nesne tipidir. Comparator 'ler yukarıdaki tanımdan görüleceği üzere birer interface 'dir. Bunun anlamı karşılaştırıcının metotlarını uygulandığı sınıfta tanımlanmak zorunda olduğu gerçeği çıkar. Comparator 'lerin implement edildiği sınıfta tanımlanmak zorunda olduğu compare() ve tanımlanmak zorunda olmadığı equals() metotları bulunur. Bir Comparator yazılacağı zaman compare() metodunu override etmesi gerekmektedir. Bu metodun genel prototipi aşağıda verilmektedir.

int compare(T obj1, T obj2)

Karşılaştırma yapmak için tanımlanan 2 parametreli compare() metodu,
  1. Eğer obj1 tanım kümesi içerisinde obj2 den büyük ise +1 döner.
  2. Aksi halde obj1 tanım kümesi içerisinde obj2 den küçük ise -1 döner.
  3. Bu iki değer tanım kümesi içerisinde birbirine eşit ise 0 döner.
boolean equals(T obj)

equals() metodu ise çağıran nesne ile obj arasında eşitlik var ise true, aksi halde false döner.

Karşılaştırıcıları(Comparator) anlamak için aşağıda verilen örneği inceleyelim.Java Programlama Dilinde bir comparator tanımlamak için yalnızca Comparator arabirimini implement ederek, compare() metodunu tanımlamanız yeterlidir. Yukarıdaki OddNumberPrioComparator isimli comparator, bir veri grubu içerisinde tek sayıları artan sırada önceliklendiren bir karşılaştırıcı olarak tanımlanmaktadır. Dikkat edilirse verilen iki parametrede o1, o2 den öncelikli bir parametredir. Yani öncelik o1 ve o2 arasında gerçekleştirilir.

Yukarıdaki mantıksal yapı öncelikle çift ve tek sayıları kendi içerisinde ascending sayısal sıralaması yapar. Daha sonraki iki if koşulunda o1 değerinin tek ve çift olması durumunda -1 ve +1 değerleri döner. Tasarım gereği -1 tek sayıların çift sayılara göre öncelikli olduğunu gösterir(+1 tam tersi). Diğer durumlarda bu iki sayının eşitliğini gösteren 0 değeri döndürülür.

Aşağıdaki programda ise tanımlanan iki adet TreeMap sınıflarından ilki varsayılan karşılaştırıcı modeli ile sıralanırken, ikincisi ise yukarıdaki karşılaştırıcıyı kullanan bir eşleme görüntüsü çizer.


Comparator Kaynak Kod

Yukarıdaki ilk TreeMap in anahtar değerlerine göre sıralı bir çıktı verdiği görülürken, ikinci TreeMap tek sayıları önceliklendiren bir sıralama modeli sağladığı görülmektedir.Karşılaştırıcılar(Comparators) özellikle JCF mimarisi içerisinde tanımlandığınız verilerinize özel sıralama modeli getiren yapılardır. Böylelikle eleman eklerken karşılaştırdığınız mekanizma sayesinde, sakladığınız verilerinin sırasını da kendiniz belirlemiş olursunuz.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.