www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA STRING SINIFI

Last update: 10/3/2014 6:29:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

java.lang paketi içerisinde tanımlanan Stringler java programlama dilinde metinsel işlemleri destekleyen sınıflar arasında en yaygın olarak kullanılanlarıdır.Kullanımlarının diğerlerine göre basit olması ve çeşitli yararlı,esnek metotlar sağlaması,string nesnelerine olan ilgiyi arttırmıştır.Stringler java içerisinde bir sınıf olarak tanımlanmıştır.

String kurucu metotları oldukça fazladır ve aşağıda her birinin string'i oluşturma şekli açıklanmıştır.
 • String() -> ,boş bir string oluşturur.
 • String(byte []b) -> ,ASCII karakter dizisi ile bir string oluşturur.
 • String(byte []b,Charset ch) -> ,1 byte'lik belirli bir karakter seti ile bir string oluşturur.
 • String(byte []b,int highbyte) -> ,Bir unicode karakterin ilk 8 biti ASCII byte olarak bir string oluşturur.
 • String(byte []b,String ch) -> ,ASCII karakter dizisi belirli bir karakter seti ile bir string oluşturur.
 • String(byte []b,int offset,int length) -> ,ASCII karakter dizisinin belirli bir indexinden belirli bir uzunlukta bir string oluşturur.
 • String(byte []b,int offset,int length,Charset ch) -> ,ASCII karakter dizisinin belirli bir indexinden belirli bir uzunlukta,belirli bir karakter seti ile bir string oluşturur.
 • String(byte []b,int highbyte,int offset,int count) -> ,ASCII karakter dizisinin belirli bir indexinden belirli bir uzunlukta,unicode ilk 8 bitlik bir string oluşturur.
 • String(byte []b,int offset,int length,String ch) -> ,ASCII karakter dizisinin belirli bir indexinden belirli bir uzunlukta,belirli bir karakter seti ile bir string oluşturur.
 • String(char []c) -> ,Unicode karakter dizisi ile bir string oluşturur.
 • String(char []c,int offset,int length) -> ,Unicode karakter dizisi ile belirli uzunluk ve indexten itibaren bir string oluşturur.
 • String(int []i,int offset,int count) -> ,Unicode karakter dizisi ile belirli uzunluk ve indexten itibaren bir string oluşturur.
 • String(String orig) -> ,var olan bir karakter dizisi ile bir string oluşturur.
 • String(StringBuffer sb) -> ,değiştirilebilen bir karakter dizisi olan StringBuffer ile bir string oluşturur.
 • String(StringBuilder sbu) -> ,değiştirilebilen bir karakter dizisi olan StringBuilder ile bir string oluşturur.
Stringler java programlama dilinde bir sınıf olarak inşa edilmiştir ve arka planda karakter dizilerini temsil eder.Unicode ve ASCII karakter setlerinide kullanan bir takım metotlara sahiptir.Aşağıda JDK 6 ile tüm String metotlarının örnek kullanımı açıklanmaktadır.Source Code(Kaynak Kod)

Yukarıdaki java kaynak kodu indirmek için tıklayınız

char charAt(int index)

Belirtilen index değerindeki karakteri döndürür.0 ile ilgili stringin uzunluğu arasında değer alır.

int codePointAt(int index)

Belirtilen index değerindeki unicode karakteri döndürür.index parametresi 0 ile ilgili stringin uzunluğu arasında değer alır.

int codePointBefore(int index)

Belirtilen index değerindeki unicode karakterin bir önceki karakterini döndürür.index parametresi 0 ile ilgili stringin uzunluğu arasında değer alır.

int codePointCount(int begin,int end)

Belirtilen aralıktalı unicode karakterlerinin sayısını döndürür.begin ve end parametreleri,begin <= end olmak üzere,0 ile ilgili stringin uzunluğu arasında değer alır.

int compareTo(String oth)

Çağıran nesne ile parametredeki oth stringini karşılaştırır.oth alfabetik sıralamada daha önce gelirse,negatif,daha sonra gelirse pozitif döner.Şayet iki String içeriği eşit ise metot 0 döner.

int compareToIgnoreCase(String oth)

compareTo 'dan tek farkı büyük-küçük harf duyarlılığını ihmal etmesidir.

String concat(String oth)

Çağıran nesne ile parametredeki stringi birleştiren metottur.

boolean contains(CharSequence c)

Belirtilen CharSequence nesnesinin çağıran string içerisinde olup olmadığını belirtir.

boolean contentEquals(CharSequence c)

Belirtilen CharSequence nesnesinin çağıran string ile eşit olup olmadığını belirtir.

boolean contentEquals(StringBuffer sb)

Belirtilen StringBuffer nesnesinin çağıran string ile eşit olup olmadığını belirtir.

boolean endsWith(String suffix)

Belirtilen suffix stringinin çağıran stringin sonlarında bulunup bulunmadığını belirtir.

boolean equals(Object o)

Belirtilen Object nesnesinin çağıran string içeriği ile eşit olup olmadığını belirtir.

byte [] getBytes()

İlgili stringin byte dizisini döndürür.

byte [] getBytes(CharSet cs)

İlgili stringin byte dizisini belirtilen karakter seti formatında döndürür.

byte [] getBytes(String csname)

İlgili stringin byte dizisini belirtilen karakter seti formatında döndürür.

byte [] getChars(int begin,end begin,char[] data,int dbegin)

İlgili stringin içeriğini istenilen aralıkta bir char dizisine aktarılmasını sağlar.

int indexOf(int ch)

Gönderilen karakterin ilgili string içerisinde hangi index'e sahip olduğunu döndürür.

int indexOf(int ch,int from)

Gönderilen karakterin ilgili string içerisinde hangi index'e sahip belirli bir konumdan itibaren araştırarak gösterir.

int indexOf(String s)

Gönderilen stringin ilgili string içerisinde hangi index'ten başladığını gösterir.

int indexOf(String s,int from)

Gönderilen stringin ilgili string içerisinde hangi index'ten başladığını belirli bir konumdan itibaren araştırarak gösterir.

String intern()

İlgili stringin içeriğini döndürür.Ancak stringlerin referans eşitliğinde kullanılmaz.

boolean isEmpty()

İlgili string uzunluğunun 0 olup olmadığını,yani boş olup olmadığını gösterir.

int lastIndexOf(int ch)

İlgili string içerisinde geçen karakterin en son hangi index noktasında geçtiğini döndürür.

int lastIndexOf(int ch,int from)

İlgili string içerisinde geçen karakterin en son hangi index noktasında geçtiğini döndürür.Bunu from değerinden itibaren araştırarak bulur.

int lastIndexOf(String s,int from)

İlgili string içerisinde geçen stringin en son hangi index noktasından itibaren başladığını döndürür.Bunu from değerinden itibaren araştırarak bulur.

int length()

İlgili stringin taşıdığı karakter sayısını döndürür.

boolean matches(String s)

İlgili stringin s ile eşleşip eşleşmediğini belirtir.

int offsetByCodePoints(int index,int offset)

İilgili stringin belirtilen konumdan belirtilen uzaklıktaki karakterin indexini döndürür.

boolean regionMatches(int offsetStr,String s,int offsetOth,int length)

İlgili stringin belirli bir noktasından itibaren,parametre olarak aktarılan s stringinin belirli bir noktasından belirli bir uzunluk kadar olan karakterleri karşılaştırmaya yarar.

boolean regionMatches(boolean onoff,int offsetStr,String s,int offsetOth,int length)

Harf kipi,onoff true iken duyarsız hale getirilir.

String replace(char oldc,char newc)

İlgili string içerisindeki oldc karakterinin yerine newc karakterlerini koyar.

String replace(CharSequence oldc,CharSequence newc)

İlgili string içerisindeki oldc karakter sekans karakterlerinin yerine newc karakterlerini koyar.

String replaceAll(String olds,String news)

İlgili string içerisindeki olds karakter katarlarının yerine news karakter katarlarını koyar.

String replaceFirst(String olds,String news)

İlgili string içerisindeki olds karakter katarlarının geçtiği ilk yere,news karakter katarlarını koyar.

String []split(String s)

İlgili string içerisindeki s stringine göre karakterleri gruplara ayırarak ayrı bir string dizisi halinde döndürür.

String []split(String s,int maxlimit)

İlgili string içerisindeki s stringine göre karakterleri gruplara ayırarak ayrı bir string dizisi halinde döndürür.Bunu belirli bir maksimum limit sayısı kadar kılar.

boolean startsWith(String s)

İlgili string içerisinde s stringi ile başlayan bir stringin olup olmadığını döndürür.

boolean startsWith(String s,int from)

İlgili string içerisinde s stringi ile başlayan bir stringin olup olmadığını döndürür.Bunu belirli bir noktadan itibaren arayarak yapar.

String substring(int begin)

İlgili stringin belirli noktadan itibaren alt stringini döndürür.

String substring(int begin,int end)

İlgili stringin belirli noktadan,belirli bir yere kadar,alt stringini döndürür.

char[] toCharArray()

İlgili stringin karakter dizisini döndürür.

String toLowerCase()

İlgili stringin tüm karakterlerini küçük harf yaparak döndürür.

String toLowerCase(Locale l)

İlgili stringin tüm karakterlerini küçük harf yaparak döndürür.Bunu belirli bir dildeki/bölgedeki karakter formatına göre yapar.

String toString()

İlgili stringi döndürür.

String toUpperCase()

İlgili stringin tüm karakterlerini büyük harf yaparak döndürür.

String toUpperCase(Locale l)

İlgili stringin tüm karakterlerini büyük harf yaparak döndürür.Bunu belirli bir dildeki/bölgedeki karakter formatına göre yapar.

String trim()

İlgili stringin başındaki ve sonundaki boşlukları atarak döndürür.

String format(String format,Object ...o)

İlgili stringi belirli bir formatta döndürür.

String format(Locale l,String format,Object ...o)

İlgili stringi belirli bir formatta ve dil karakter yapısına göre döndürür.

String copyValueOf(char[] data)

İlgili data karakter dizisinin bir string kopyasını döndürür.

String copyValueOf(char[] data,int offset,int count)

İlgili data karakter dizisinin istenilen bir aralığının bir string kopyasını döndürür.

String valueOf(boolean b)

boolean parametre içeriğini String'e döndürür.

String valueOf(char c)

char parametre içeriğini String'e döndürür.

String valueOf(char data[])

char karakter dizisini String'e döndürür.

String valueOf(double d)

double parametre içeriğini String'e döndürür.

String valueOf(float f)

float parametre içeriğini String'e döndürür.

String valueOf(int i)

int parametre içeriğini String'e döndürür.

String valueOf(long l)

long parametre içeriğini String'e döndürür.

String valueOf(Object o)

Herhangi bir nesne içeriğini String'e döndürür.

String valueOf(char[] data,int offset,int count)

char karakter dizisinin istenilen bir aralığını String'e döndürür.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.