www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

NETWORK KATMAN MODELI

Last update: 10/17/2012 12:35:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Bilgisayar ağlarında önemli bir yer edinen katmanlar(layers),network tasarımındaki karmaşıklığı azaltmak adına tasarlanmıştır.Network karmaşıklığının az olması,network'u anlama ve çözümleme noktasında kolaylık sağlar.Günümüzde OSI,TCP/IP gibi en ünlü modeller bu yapılar ile tasarlanmıştır.

Aşağıda 5 katmandan oluşan bir yapı gösterilmektedir.Yukarıdaki modelde 5 adet katman(layer) bulunmaktadır.Katmanlar ağ karmaşıklığını azaltmak için tasarlandıklarından dolayı birbirlerinden bağımsız olarak kurgulanmaktadır.Kurgulanan katmanlar hizmet(service) işlemleri için birbirleriyle haberleşeceklerdir.Her katman birbirleri ile bir arayüz(interface) aracılığıyla haberleşirken,belirli bir erişim noktasından bu işlemi gerçekleştirirler.

Interface katmanlar arasındaki iletişim ortamını sağlar.Katmanlar arasında taşınan veri,gönderici tarafında her katmanın bir header bilgisi eklenerek bir alt katmana gönderilir.Alıcı tarafında ise bu işlemin tersi olarak her alt katman karşı eş tarafın(peer) header bilgisini çıkararak veriyi bir üst katmanına iletir.

Her katman bir üst katmanına hizmet etmektedir.Yani servisler aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşir.Servis alan her üst katman birer service user ismini alırken,serviste bulunan her alt katman ise birer service provider katman olarak isimlendirilir.İletişim sırasında üst katman bir alt katmanına servis isteği için SAP(Service Access Point) üzerinden bir IDU(Interface Data Unit) gönderir.

IDU iki bölümden oluşmaktadır.
  • SDU(Service Data Unit),üst katmanın karşı eş(peer) katmanına göndereceği veri ve kontrol bilgileridir.
  • ICI(Interface Control Information),arayüz denetim bilgisidir.Bir alt katmanın üst katmana servis yapabilmesi için gerekli kuralları belirten kısımdır.
IDU'yu alan alt katman kendi header bilgisini ekleyerek veriyi kendi alt katmanına gönderir.Bu işlemler tüm katmanlar için tekrarlanacaktır.Header bilgisi ise,her katmanın kendi imzasını içerir.Bunun içerisinde bir takım kontrol bilgileri(sıra numarası,byte sayısı gibi) yer almaktadır.Header ile alıcı taraftaki eş katman bu bilgiyi kullanarak verinin ilgili kısmını çıkararak işlem yapacağını anlar.Katmanlar arasında gönderilen IDU'lar parçalara ayrılarak taşınabilir.Parçalanan her kısmın başına ilgili header bilgisi eklenecektir.Haberleşme her katmanın eklediği header bilgileri ile sağlanır.Yukarıdaki resimde 5 katmanlı yapıyı kullanan iki bilgisayar modeli gösterilmektedir.Her katman eş katmanı ile haberleşirken bir takım protokollere uymak zorundadır.

Örnek olarak A bilgisayarının B bilgisayarına bir veri göndermek istediğini varsayalım.

A bilgisayarının 5.katmanı 4.katmandan servis isteğinde bulunmak adına SAP(Service Access Point) noktasından 4.katmana bir IDU(Interface Data Unit) göndermek ister.Bu IDU içerisinde daha önceden açıklanan SDU(Service Data Unit)'ya bir header bilgisi ekleyerek veriyi ICU ile birlikte 4.katmana iletir.Bu header bilgisi,B bilgisayarı 5.katman adres ve kontrol bilgilerini içerir.4.katmanın aldığı veri içerisinde yer alan SDU ve header bilgisi PDU(Protocol Data Unit) adını alır.Yani 4.katmanın almış olduğu bilgi yumağı aşağıdaki şekildeki gibidir.4.katman kendi header bilgisini eklediği veriyi 3.katmana bırakır.Bu süreç 1.katmanın veriye kendi header bilgisinin yanı sıra bir trailer(sonlandırma) eki koymasıyla son bulur ve veri alıcı B bilgisayarına gönderilir. B bilgisayarı katmanları ise sırayla veri header bilgilerine bakarak görevlerini gerçekleştirir ve header'leri veriden çıkararak bir üst katmanlarına iletir.

Yukarıdaki gibi bir katman yapısında gönderici ve alıcı adreslerinin,kullanılacak veri iletişim türünün,hata kontrol mekanizmasının,veri akış kontrol mekanizmasının ve diğer bir takım konuların kesin olarak belirtilmesi gerekir.Katman yapısı bir ağ yapısını şematize ederek onun kolay bir şekilde yönetilmesini sağlar.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.