www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SERVICE PRIMITIVES

Last update: 10/30/2012 2:59:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Network topolojisi içerisinde haberleşen katmanlar bir takım kurallar içerisinde veri alış verişi yapmaktadır.Komşu katmanların birbirlerine servis sunmaları ve almaları service primitives,dahilinde gerçekleşmektedir.Service primitives katmanlar arasındaki haberleşmenin belirli mesajlar dahilinde yapılmasını sağlayarak daha güvenilir bir iletişim imkanı sağlamaktadır.SP(Service Primitives),katmanlar arasındaki gönderilen mesajlar ile kullanılır.Bu mesajlar,bağlantı kurma(connect),veri gönderme(send data),bağlantı sonlandırma(disconnect) gibi mesajlar olabilir.

Network topolojisinde,ki genellike OSI başvuru modelinde,4 adet SP kullanılır.
  • Request SP,üst katmanın,bir alt katmanına ilettiği mesaj isteğidir.
  • Indication SP,request primitifini alan alıcıdaki eş(peer) alt katmanın bir üst katmanına ilettiği mesaj bildirimidir.
  • Response SP,alıcının verdiği cevaptır.
  • Confirm SP,göndericiye ulaşan alıcının onaylama mesaj bildirimidir.
Onaylamalı SP(Confirmed Service Primitive) kullanan ağlarda,request,indication ile alıcıya bildirilirken,response,confirm ile göndericiye bildirilir.

Service primitives iki tipte kullanılır.
  • Confirmed Service Primitive(Onaylamalı SP),iletilen mesajların alındı bilgisi göndericiye bildirilen moddur.
  • Unconfirmed Service Primitive(Onaylamasız SP),iletilen mesajların alındı bilgisi göndericiye bildirilmeyen moddur.
Confirmed mod,yukarıda açıklandığı gibi,4 SP'yi de kullanır.Ancak Unconfirmed mod yalnızca,request ve indication primitiflerini kullanır.

Aşağıda bir data alış verişi için kullanılan mesajlarla birlikte,komşu katmanların kullandığı service primitives gösterilmektedir.Yukarıdaki modeli örnek bir senaryo üzerinde açıklayalım.A bilgisayarı B bilgisayarı ile iletişime geçmek istemektedir.Bunun için ilk olarak A bilgisayarındaki N.katman bir alt katmanından servis isteği bulunmak için request SP'yi gönderir.Bu servis primitifi içerisinde B bilgisayarının N.katmanı ile haberleşecek gerekli protokol bilgileri bulunmaktadır.Mesajı alan A/N-1.katmanı doğrudan peer katmanı olan diğer B/N-1.katmana bunu iletir.Burada N-1.katman isteği bir üst katman olan N'ye indication servis primitifini kullanarak gönderilir.Mesaj eline ulaşan B bilgisayarı(N.Katman) protokolü değerlendirerek uygun bir cevap yollar.Bu cevap bir alt katmana response olarak gönderilir.B/N-1.katman bu mesajı doğrudan peer katman olan A/N-1.katmana iletir.Son olarak B'nin cevabı A/N-1.katmandan bir üst katman olan a/N'ye servis edilir.Bu cevap ise A/N.katmana confirm servis primitifi kullanılarak iletilir.

Sonuç olarak iletişim için anlaşan taraflar bağlantıyı başlatmış olacaktır.Bağlantı kurma(Connection) işlemi her zaman onaylamalı(confirmed SP) modu kullanılarak yapılır.Bunun tersi olarak bağlantı kapatma(Disconnection) işlemi ise genel olarak onaylamasız(unconfirmed SP) modu kullanılarak yapılır.Diğer işlemler için 2 modda kullanılabilmektedir.

Service Primitives kavramını anlamak adına Java Programlama Dilinde bir benzetim yapılabilir.Yukarıdaki senaryo biraz daha genişletilirse,A bilgisayarı B ile bağlantı kurarak ona bir veri göndermek istemektedir.Veri gönderme işlemi bittiği anda ise B bilgisayarı bağlantıyı kapatarak iletişimi sonlandırmak ister.Aşağıda bu yapının gerekli mantıksal kodları verilmektedir.


Yukarıdaki yapıda 3 class ve bir de interface tanımlanmıştır.ServicePrimitives adındaki interface Service Primitives yapısını temsil etmektedir.Ayrıca sırasıyla bağlantı kurma,veri gönderme ve bağlantı kapatma işlevlerini modelleyen 3 adet metot sağlamaktadır.Programdaki Layer sınıfı ise Network Katman Modelini temsil etmektedir.Programdaki bir diğer class olan Connection ise ServicePrimitives arayüzünü implement ederek iletişimi sağlar.

connect() metodu yukarıda anlatılan bağlantı kurma işlemlerini tek tek modellemektedir.LayerUpA katmanı ilk olarak LayerDownA'dan servis ister.Bunun için request primitifini göndererek iletişim başlatılmış olur.Diğer durumlarda SP'ler doğru iletildiği takdirde,connect() metodu true boolean değerini döndürür.

Service primitives katmanların birbirleri ile haberleşirken kullanmış olduğu komutlar kümesidir.Her üst katman bir alt katmanından servis isteğinde bulunmak için bu primitifleri kullanır.Aynı zamanda alt katmanlarda üst katmanlarına servis de bulunmak için bu primitifleri kullanmaktadır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.